CLB cờ tướng Quảng Bình

Ván cờ hay-Cạm Bẩy-Khai Cuộc (Phần 2)  XMLVán cờ hay-Cạm Bẩy-Khai Cuộc (Phần 2) » Posted by Quảng Bình Quan at 16/11/2012 20:39:37

[Avatar]

Quảng Bình Quan


Offline
Posted on 16/11/2012 20:39:37
[WWW] [Yahoo!]

Wealth: 600 diamond
Forum score: 11928 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 26/02/2011
Messages: 1572
Location: Quảng Bình


TOPIC Dành cho các bạn yêu thích môn cờ tướng và dày công nghiên cứu một cách có lôric, có hệ thống, có khoa học... Và hy vọng bạn sẽ thành tài sau khi học kỹ các chuyên đề này...
(*) Bạn có thể xem lại phần 1:

 [Please login to see this link] 

(*) Phần 2 tiếp tục khai cuôc chuyên sâu:
- Khai cuộc hiện đại (Hoàng Đình Hồng)
- Tả mã bàn hà (Nguyên bản 88 cuộc của TQ)
- Thuận Pháo (Nguyên bản 110 cuộc của TQ)
- Khai cuộc (Hoàng Thiếu Long)
- Khởi mã cuộc (Tạp chí NCC)
* Thiếu thốn do thừa thải mà ra.
* Học nữa học mãi.
* Mail: Xuanvu2012@gmail.com
* ĐT: 0973.158.560-FAX: 052.3837731; 0926.018.737
[Please login to see this link] 


increase font decrease font [Up]

Re:Ván cờ hay-Cạm Bẩy-Khai Cuộc (Phần 2) » Posted by Quảng Bình Quan at 19/11/2012 03:55:04

[Avatar]

Quảng Bình Quan


Offline
Posted on 19/11/2012 03:55:04
[WWW] [Yahoo!]

Wealth: 600 diamond
Forum score: 11928 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 26/02/2011
Messages: 1572
Location: Quảng Bình


THUẬN PHÁO
(110 cuộc nguyên bản của TQ)

CUỘC 2: THUẬN PHÁO TIÊN SỚM TRÓC TỐT ĐẦU (Cuộc chính)

Biến A: 5. ... X1-2
Biến B: 5. ... M8.7

CUỘC 2: (Biến A)
Tiên ưu

CUỘC 2: (Biến B)
Tiên ưu

* Thiếu thốn do thừa thải mà ra.
* Học nữa học mãi.
* Mail: Xuanvu2012@gmail.com
* ĐT: 0973.158.560-FAX: 052.3837731; 0926.018.737
[Please login to see this link] 


increase font decrease font [Up]

Re:Ván cờ hay-Cạm Bẩy-Khai Cuộc (Phần 2) » Posted by Quảng Bình Quan at 19/11/2012 09:25:44

[Avatar]

Quảng Bình Quan


Offline
Posted on 19/11/2012 09:25:44
[WWW] [Yahoo!]

Wealth: 600 diamond
Forum score: 11928 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 26/02/2011
Messages: 1572
Location: Quảng Bình


KHAI CUỘC HIỆN ĐẠI
CỤC 6: TRUNG PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ, TỨ TỐT TƯƠNG KIẾN (A)


Biến 1: 11. ... B3.1
Biến 2: 11. ... B7.1
Biến 3: 11. ... B7.1


CỤC 6: (1)
Tiên ưu lớn

CỤC 6: (2)
Tiên thắng
(Nước 13 nếu hậu nên P8-3)


* Thiếu thốn do thừa thải mà ra.
* Học nữa học mãi.
* Mail: Xuanvu2012@gmail.com
* ĐT: 0973.158.560-FAX: 052.3837731; 0926.018.737
[Please login to see this link] 


increase font decrease font [Up]

Re:Ván cờ hay-Cạm Bẩy-Khai Cuộc (Phần 2) » Posted by Quảng Bình Quan at 20/11/2012 04:31:33

[Avatar]

Quảng Bình Quan


Offline
Posted on 20/11/2012 04:31:33
[WWW] [Yahoo!]

Wealth: 600 diamond
Forum score: 11928 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 26/02/2011
Messages: 1572
Location: Quảng Bình


CỤC 6: (3)
Hòa cuộc

* Thiếu thốn do thừa thải mà ra.
* Học nữa học mãi.
* Mail: Xuanvu2012@gmail.com
* ĐT: 0973.158.560-FAX: 052.3837731; 0926.018.737
[Please login to see this link] 


increase font decrease font [Up]

Re:Ván cờ hay-Cạm Bẩy-Khai Cuộc (Phần 2) » Posted by Quảng Bình Quan at 20/11/2012 05:04:54

[Avatar]

Quảng Bình Quan


Offline
Posted on 20/11/2012 05:04:54
[WWW] [Yahoo!]

Wealth: 600 diamond
Forum score: 11928 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 26/02/2011
Messages: 1572
Location: Quảng Bình


TẢ MÃ BÀN HÀ
(Tiếp theo phần 1)
CỤC 21: TRUNG PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ, TẢ MÃ BÀN HÀ TIÊN TẤN MÃ, TẤN PHÁO, THOÁI XE (*)


Biến 1: 12. ... X6.4
Biến 2: 12. ... P2.3


CỤC 21: (BIẾN 1)
Tiên ưu


CỤC 21: (BIẾN 2)
Đối công

* Thiếu thốn do thừa thải mà ra.
* Học nữa học mãi.
* Mail: Xuanvu2012@gmail.com
* ĐT: 0973.158.560-FAX: 052.3837731; 0926.018.737
[Please login to see this link] 


increase font decrease font [Up]

Re:Ván cờ hay-Cạm Bẩy-Khai Cuộc (Phần 2) » Posted by PHAOMACHOT at 20/11/2012 06:04:02

[Avatar]

PHAOMACHOT


Offline
Posted on 20/11/2012 06:04:02

Wealth: 500 diamond
Forum score: 194 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 05/07/2012
Messages: 32
Location: Vietnam


CỤC 6: (3)
Hòa cuộc

increase font decrease font [Up]

Re:Ván cờ hay-Cạm Bẩy-Khai Cuộc (Phần 2) » Posted by Quảng Bình Quan at 20/11/2012 09:57:22

[Avatar]

Quảng Bình Quan


Offline
Posted on 20/11/2012 09:57:22
[WWW] [Yahoo!]

Wealth: 600 diamond
Forum score: 11928 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 26/02/2011
Messages: 1572
Location: Quảng Bình


TẢ MÃ BÀN HÀ
CỤC 22: TRUNG PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ, TẢ MÃ BÀN HÀ TIÊN TẤN MÃ, TẤN PHÁO, THOÁI XE (**)

Biến 1: 14. ... M3/5
Biến 1a: 14. ...P9/1
Biến 1b: 14. ...X8-9
Biến 1: 14. ... P2.1

CỤC 22: (Biến 1a)
Tiên hơn quân, hậu có thế công


* Thiếu thốn do thừa thải mà ra.
* Học nữa học mãi.
* Mail: Xuanvu2012@gmail.com
* ĐT: 0973.158.560-FAX: 052.3837731; 0926.018.737
[Please login to see this link] 


increase font decrease font [Up]

Re:Ván cờ hay-Cạm Bẩy-Khai Cuộc (Phần 2) » Posted by Quảng Bình Quan at 20/11/2012 20:55:59

[Avatar]

Quảng Bình Quan


Offline
Posted on 20/11/2012 20:55:59
[WWW] [Yahoo!]

Wealth: 600 diamond
Forum score: 11928 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 26/02/2011
Messages: 1572
Location: Quảng Bình


CỤC 22: (Biến 1b)
Tiên ưu

CỤC 22: (Biến 2)
Tiên ưu
đang cập nhật ...

* Thiếu thốn do thừa thải mà ra.
* Học nữa học mãi.
* Mail: Xuanvu2012@gmail.com
* ĐT: 0973.158.560-FAX: 052.3837731; 0926.018.737
[Please login to see this link] 


increase font decrease font [Up]

Re:Ván cờ hay-Cạm Bẩy-Khai Cuộc (Phần 2) » Posted by Quảng Bình Quan at 22/11/2012 07:57:13

[Avatar]

Quảng Bình Quan


Offline
Posted on 22/11/2012 07:57:13
[WWW] [Yahoo!]

Wealth: 600 diamond
Forum score: 11928 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 26/02/2011
Messages: 1572
Location: Quảng Bình


THUẬN PHÁO
(110 cuộc nguyên bản của TQ)

CUỘC 3: THUẬN PHÁO HẬU SỚM TRÓC TỐT ĐẦU (Cuộc chính)

* Biến 1: 10. ... Ps/1
* Biến 1: 10. ... M8.7

CUỘC 3: (Biến 1 )
Tiên dễ đi

CUỘC 3: (Biến 2 )
Tiên ưu

* Thiếu thốn do thừa thải mà ra.
* Học nữa học mãi.
* Mail: Xuanvu2012@gmail.com
* ĐT: 0973.158.560-FAX: 052.3837731; 0926.018.737
[Please login to see this link] 


increase font decrease font [Up]

Re:Ván cờ hay-Cạm Bẩy-Khai Cuộc (Phần 2) » Posted by Quảng Bình Quan at 22/11/2012 22:05:23

[Avatar]

Quảng Bình Quan


Offline
Posted on 22/11/2012 22:05:23
[WWW] [Yahoo!]

Wealth: 600 diamond
Forum score: 11928 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 26/02/2011
Messages: 1572
Location: Quảng Bình


KHAI CUỘC HIỆN ĐẠI
CỤC 7: TRUNG PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ, TỨ TỐT TƯƠNG KIẾN (B)


Biến 1: 14. ... M7.6, 15.P8-3
Biến 2: 14. ... M7.6, 15.M3.4
Biến 3: 14. ... P2/4 (a)
Biến 4: 14. ... P2/4 (b)


* Thiếu thốn do thừa thải mà ra.
* Học nữa học mãi.
* Mail: Xuanvu2012@gmail.com
* ĐT: 0973.158.560-FAX: 052.3837731; 0926.018.737
[Please login to see this link] 


increase font decrease font [Up]

Re:Ván cờ hay-Cạm Bẩy-Khai Cuộc (Phần 2) » Posted by Quảng Bình Quan at 23/11/2012 05:11:52

[Avatar]

Quảng Bình Quan


Offline
Posted on 23/11/2012 05:11:52
[WWW] [Yahoo!]

Wealth: 600 diamond
Forum score: 11928 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 26/02/2011
Messages: 1572
Location: Quảng Bình


CỤC 7: (Biến 1)

Tiên ưu

CỤC 7: (Biến 2)

Tiên ưu


CỤC 7: (Biến 3)

Đối công

CỤC 7: (Biến 4)

Đối công, khả năng Hòa

* Thiếu thốn do thừa thải mà ra.
* Học nữa học mãi.
* Mail: Xuanvu2012@gmail.com
* ĐT: 0973.158.560-FAX: 052.3837731; 0926.018.737
[Please login to see this link] 


increase font decrease font [Up]

Re:Ván cờ hay-Cạm Bẩy-Khai Cuộc (Phần 2) » Posted by Quảng Bình Quan at 26/11/2012 04:50:03

[Avatar]

Quảng Bình Quan


Offline
Posted on 26/11/2012 04:50:03
[WWW] [Yahoo!]

Wealth: 600 diamond
Forum score: 11928 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 26/02/2011
Messages: 1572
Location: Quảng Bình


TẢ MÃ BÀN HÀ
CỤC 23: TRUNG PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ, TẢ MÃ BÀN HÀ TIÊN TẤN MÃ, TẤN PHÁO, THOÁI XE (***)

* Biến A: 13. ... B7-8
Biến a1: 13. ... B7-8; 14. M7/5
Biến a2: 13. ... B7-8; 14. X9.1
Biến a3: 13. ... B7-8; 14. P8-2

* Biến B: 13. ... P2-4
Biến b1: 13. ... B7-8; 14. P8.2
Biến b2: 13. ... B7-8; 14. P8.2, ...18. ... M7.8
* Biến C: 13. ... P9/1

CỤC 23: (Biến a1:)
Tiên ưu

CỤC 23: (Biến a2:)
Cân bằng

CỤC 23: (Biến a3:)
Hậu dễ đi


* Thiếu thốn do thừa thải mà ra.
* Học nữa học mãi.
* Mail: Xuanvu2012@gmail.com
* ĐT: 0973.158.560-FAX: 052.3837731; 0926.018.737
[Please login to see this link] 


increase font decrease font [Up]

Re:Ván cờ hay-Cạm Bẩy-Khai Cuộc (Phần 2) » Posted by Quảng Bình Quan at 27/11/2012 05:08:16

[Avatar]

Quảng Bình Quan


Offline
Posted on 27/11/2012 05:08:16
[WWW] [Yahoo!]

Wealth: 600 diamond
Forum score: 11928 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 26/02/2011
Messages: 1572
Location: Quảng Bình


CỤC 23: (Biến b1:)
Tiên ưu

CỤC 23: (Biến b2:)
(Xem dưới biến C)

CỤC 23: (Biến C:)
Tiên dễ đi


* Thiếu thốn do thừa thải mà ra.
* Học nữa học mãi.
* Mail: Xuanvu2012@gmail.com
* ĐT: 0973.158.560-FAX: 052.3837731; 0926.018.737
[Please login to see this link] 


increase font decrease font [Up]

Ván cờ hay-Cạm Bẩy-Khai Cuộc (Phần 2) » Posted by lygiai at 27/11/2012 08:59:46

[Avatar]

lygiai


Offline
Posted on 27/11/2012 08:59:46

Wealth: 500 diamond
Forum score: 29 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 06/09/2010
Messages: 36
Location: Vietnam


Bạn xvu20121950 CỤC 23: (Biến b1:) và CỤC 23: (Biến b2:) các nước giống nhau y chang?
increase font decrease font [Up]

Ván cờ hay-Cạm Bẩy-Khai Cuộc (Phần 2) » Posted by Quảng Bình Quan at 27/11/2012 23:08:05

[Avatar]

Quảng Bình Quan


Offline
Posted on 27/11/2012 23:08:05
[WWW] [Yahoo!]

Wealth: 600 diamond
Forum score: 11928 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 26/02/2011
Messages: 1572
Location: Quảng Bình


lygiai wrote:Bạn xvu20121950 CỤC 23: (Biến b1:) và CỤC 23: (Biến b2:) các nước giống nhau y chang?

Xin lỗi post nhầm.
CỤC 23: (Biến b2:

* Thiếu thốn do thừa thải mà ra.
* Học nữa học mãi.
* Mail: Xuanvu2012@gmail.com
* ĐT: 0973.158.560-FAX: 052.3837731; 0926.018.737
[Please login to see this link] 


increase font decrease font [Up]

Re:Ván cờ hay-Cạm Bẩy-Khai Cuộc (Phần 2) » Posted by Quảng Bình Quan at 29/11/2012 02:41:12

[Avatar]

Quảng Bình Quan


Offline
Posted on 29/11/2012 02:41:12
[WWW] [Yahoo!]

Wealth: 600 diamond
Forum score: 11928 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 26/02/2011
Messages: 1572
Location: Quảng Bình


THUẬN PHÁO
(110 cuộc nguyên bản của TQ)

CUỘC 4: THUẬN PHÁO HẬU SỚM TRÓC TỐT ĐẦU 2 (Cuộc chính )

Biến a: 13. ... B3.1
Biến a: 13. ... X2.4
Biến a: 13. ... X9.1
đang cập nhật ...

* Thiếu thốn do thừa thải mà ra.
* Học nữa học mãi.
* Mail: Xuanvu2012@gmail.com
* ĐT: 0973.158.560-FAX: 052.3837731; 0926.018.737
[Please login to see this link] 


increase font decrease font [Up]

Re:Ván cờ hay-Cạm Bẩy-Khai Cuộc (Phần 2) » Posted by Quảng Bình Quan at 29/11/2012 08:17:32

[Avatar]

Quảng Bình Quan


Offline
Posted on 29/11/2012 08:17:32
[WWW] [Yahoo!]

Wealth: 600 diamond
Forum score: 11928 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 26/02/2011
Messages: 1572
Location: Quảng Bình


CUỘC 4: (Biến A )
Tiên dễ đi

CUỘC 4: (Biến B )
Tiên ưu

CUỘC 4: (Biến C )
Đối công
còn tiếp ...

* Thiếu thốn do thừa thải mà ra.
* Học nữa học mãi.
* Mail: Xuanvu2012@gmail.com
* ĐT: 0973.158.560-FAX: 052.3837731; 0926.018.737
[Please login to see this link] 


increase font decrease font [Up]

Ván cờ hay-Cạm Bẩy-Khai Cuộc (Phần 2) » Posted by hello123 at 29/11/2012 20:06:29

[Avatar]

hello123


Offline
Posted on 29/11/2012 20:06:29

Wealth: 500 diamond
Forum score: 9 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 01/07/2011
Messages: 8
Location: Vietnam


bạn xvu20121950 ơi, mình dùng iphon 3gs, có phần mềm nào đọc được hình bàn cờ của bạn pot trên iphon không? cho mình xin với, cám ơn

increase font decrease font [Up]

Re:Ván cờ hay-Cạm Bẩy-Khai Cuộc (Phần 2) » Posted by Quảng Bình Quan at 29/11/2012 22:29:17

[Avatar]

Quảng Bình Quan


Offline
Posted on 29/11/2012 22:29:17
[WWW] [Yahoo!]

Wealth: 600 diamond
Forum score: 11928 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 26/02/2011
Messages: 1572
Location: Quảng Bình


KHAI CUỘC HIỆN ĐẠI
CỤC 8: NGŨ THẤT PHÁO LỐI CHƠI MỚI ĐỐI BÌNH PHONG MÃ


Biến A: 10. ... M7.5
Biến B: 10. ... P2/3
Biến C: 10. ... M7/6
Biến c1: 11.P7.4
Biến c2: 11.X2-4
Biến c3: 11.X8-4

CỤC 8: (Biến A)
Tiên ưu


* Thiếu thốn do thừa thải mà ra.
* Học nữa học mãi.
* Mail: Xuanvu2012@gmail.com
* ĐT: 0973.158.560-FAX: 052.3837731; 0926.018.737
[Please login to see this link] 


increase font decrease font [Up]

Ván cờ hay-Cạm Bẩy-Khai Cuộc (Phần 2) » Posted by Mãnh Long Quá Giang at 30/11/2012 02:10:15

[Avatar]

Mãnh Long Quá Giang


Offline
Posted on 30/11/2012 02:10:15

Wealth: 1251 diamond
Forum score: 268 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 17/04/2011
Messages: 89
Location: Australia


Sao ko nhin thay ban co vay bản

increase font decrease font [Up]

Ván cờ hay-Cạm Bẩy-Khai Cuộc (Phần 2) » Posted by Quảng Bình Quan at 30/11/2012 02:53:20

[Avatar]

Quảng Bình Quan


Offline
Posted on 30/11/2012 02:53:20
[WWW] [Yahoo!]

Wealth: 600 diamond
Forum score: 11928 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 26/02/2011
Messages: 1572
Location: Quảng Bình


khoatrang wrote:Sao ko nhin thay ban co vay bản


 [Please login to see this link]  lint đang bị lỗi bạn ạ.

* Thiếu thốn do thừa thải mà ra.
* Học nữa học mãi.
* Mail: Xuanvu2012@gmail.com
* ĐT: 0973.158.560-FAX: 052.3837731; 0926.018.737
[Please login to see this link] 


increase font decrease font [Up]

Re:Ván cờ hay-Cạm Bẩy-Khai Cuộc (Phần 2) » Posted by Quảng Bình Quan at 03/12/2012 04:02:16

[Avatar]

Quảng Bình Quan


Offline
Posted on 03/12/2012 04:02:16
[WWW] [Yahoo!]

Wealth: 600 diamond
Forum score: 11928 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 26/02/2011
Messages: 1572
Location: Quảng Bình


CỤC 8: (Biến B)
Tiên ưu

CỤC 8: (Biến C1)
Cân bằng

CỤC 8: (Biến C2)
Đối công

CỤC 8: (Biến C3)
Hậu ưu
Còn nữa ...

* Thiếu thốn do thừa thải mà ra.
* Học nữa học mãi.
* Mail: Xuanvu2012@gmail.com
* ĐT: 0973.158.560-FAX: 052.3837731; 0926.018.737
[Please login to see this link] 


increase font decrease font [Up]

Re:Ván cờ hay-Cạm Bẩy-Khai Cuộc (Phần 2) » Posted by Quảng Bình Quan at 05/12/2012 22:04:29

[Avatar]

Quảng Bình Quan


Offline
Posted on 05/12/2012 22:04:29
[WWW] [Yahoo!]

Wealth: 600 diamond
Forum score: 11928 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 26/02/2011
Messages: 1572
Location: Quảng Bình


TẢ MÃ BÀN HÀ
CỤC 24: TRUNG PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ, TẢ MÃ BÀN HÀ TIÊN TẤN MÃ, TẤN PHÁO, THOÁI XE (4)

Biến A: 14. X8.5
Biến B: 14. M7.6
Biến B1: 14. ... P2-9
Biến B2: 14. ... M8.7
Biến C: 14. P3.5
Biến D: 14. B5.1
CỤC 24: (Biến A)
Hậu hơi ưu

CỤC 24: (Biến B1)
Tiên ưu

CỤC 24: (Biến B2)
Dễ hòa

CỤC 24: (Biến C)
CỤC 24: (Biến D)
đang cập nhật ...

* Thiếu thốn do thừa thải mà ra.
* Học nữa học mãi.
* Mail: Xuanvu2012@gmail.com
* ĐT: 0973.158.560-FAX: 052.3837731; 0926.018.737
[Please login to see this link] 


increase font decrease font [Up]

Ván cờ hay-Cạm Bẩy-Khai Cuộc (Phần 2) » Posted by lygiai at 25/01/2013 10:15:52

[Avatar]

lygiai


Offline
Posted on 25/01/2013 10:15:52

Wealth: 500 diamond
Forum score: 29 forum score
Chinese chess: 
Mystery chess: 
Joined: 06/09/2010
Messages: 36
Location: Vietnam


Sao Bạn Quảng Bình Quan không viết tiếp ?
- Khai cuộc hiện đại (Hoàng Đình Hồng)
- Tả mã bàn hà (Nguyên bản 88 cuộc của TQ)
- Thuận Pháo (Nguyên bản 110 cuộc của TQ)
- Khai cuộc (Hoàng Thiếu Long)
- Khởi mã cuộc (Tạp chí NCC)


increase font decrease font [Up]